X

Yazar: 12 Mayıs 2016

Web Tasarım İzmir Şirketi Hakkında

6.İzmir Web Tasarım İzmir Web Barut’un dava konusu alacak kalemlerinden hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Davayı kabul anlamına gelmemek kaydıyla, davalı İzmir Web Tasarım İzmir Web Barut’un, 26.05.2011 tarihli şahsi kefaletnamesi ile diğer davalı İzmir Web Tasarım Şirket Web Tasarım İzmir  Petrol’ün, davacı tarafa olan bilcümle borçlarından müşterek kefil sıfatıyla sorumlu olduğu iddia edilmekte ise de, bahsi edilen kefalet TBK amir hükümlerinde belirlenen usul ve esaslarda aykırı olduğu gibi, yukarıda izah edildiği üzere, davalı İzmir Web Tasarım şirket Web Tasarım İzmir  Petrol’ün davacı tarafa hiçbir borcu bulunmaması nedeniyle, İzmir Web Tasarım İzmir Web Barut’un da dava konusu edilen alacak kalemlerinden dolayı bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 

 

  1. Son olarak, davayı kabul anlamına gelmemek kaydıyla, davacı taraf, ancak dava tarihinden itibaren dava edilen tutara faiz talep edebilecek olup, bilirkişinin faiz konusundaki tespitlerine de itiraz etmekteyiz.

 

  1. Yine davayı kabul anlamına gelmemek üzere belirtmek isteriz ki; Mahkemece cezai şarta hükmedilecek ise, İzmir Web Tasarım İzmir Web Barut tacir olmadığı için cezai şartın tenkisi gerekir. Ayrıca, cezai şart miktar itibariyle İzmir Web Tasarım Şirketlerin iktisaden mahvına sebep olacak miktarda ve niteliktedir. Bu nedenle, ahlaka ve adaba aykırı cezai şart tutarlarının tenkisi gerekir.

Sonuç ve İstem      :

1.İzmir Web Tasarım Web İzmir Petrol Ltd.Şti. yönünden; 28.12.2015 tarihli bilirkişi raporunun, tazminat/cezai şart tutarlarının İzmir Web Tasarım Web İzmir Petrol Ltd.Şti.’nden talep edilemeyeceği yönündeki tespitine katılıyoruz. Bu nedenle, davanın İzmir Web Tasarım Web İzmir Petrol Ltd. Şti. yönünden reddine; İzmir Web Tasarım Web İzmir Petrol Ltd.Şti.nin Davacıya olan kredi/ariyet/bayilik sözleşmelerinden doğacak cezai şartlarda dahil olmak üzere ve ileride muacceliyet kesbedecek (başta ürün alımı olmak üzere) her türlü borcuna istinaden, İzmir İli, Menderes İlçesi, Kısık Köyü, İncirlipınar Mevkii 16 Pafta, 231 Parselde kayıtlı benzin istasyonu taşınmazı üzerinde 02.01.2008 tarihinde 16 yev. No ile tesis edilen 2.000.000.TL. bedelli teminat/limit ipoteğinin ve aynı taşınmaz üzerinde yine Davacı Şirket tarafından tesis edilen 15 yıl süreli 108.000.TL. bedelli olarak 02.01.2008 tarihinde 11 yev.no ile tesis edilen intifa şerhinin, tüm masrafları davacı Şirket tarafından karşılanmak suretiyle  terkinine karar verilmesini talep ediyoruz. Ekte, ipotek sözleşmesi ve resmi senet örneği ile intifa sözleşmesi ve resmi senet örneği sunulmuştur.

  1. Diğer İzmir Web Tasarım İzmir Web Barut yönünden; Bayilik sözleşmesinin genel işlem koşullarını taşıması, kefaletinin, TBK kefalet hükümlerine aykırı olması nedeniyle ve ayrıca yukarıda belirtilen nedenlerle 28.12.2015 tarihli bilirkişi raporuna itiraz eder, davanın reddine, Mahkemenin aksi kanaatte olması halinde, bu İzmir Web Tasarımin tacir olmaması nedeniyle ahlaka ve adaba aykırı fahiş cezai şart/tazminat tutarlarının tenkisine karar verilmesini talep ediyoruz.
  2. İzmir Web Tasarım Web Tasarım İzmir Petrol Ltd.Şti. yönünden; Yukarıda detaylı olarak açıkladığımız üzere, 28.12.2015 tarihli bilirkişi raporunu kabul etmediğimizi bildirir, öncelikle davanın reddine karar verilmesini, mahkeme aksi kanatte ise, cezai şart/tazminat tutarlarının fahiş olması ve İzmir Web Tasarımin iktisaden mahvına sebep olacak miktar ve nitelikte olması nedeniyle tenkisine karar verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. 07.01.2016