X

Yazar: 14 Mayıs 2016

Web Tasarım İzmir Firması Açıklamalar     

 

Konu Web Tasarım İzmir Firması                          : Davalı yanın 30.11.2015 tarihli replik dilekçesine karşı düplik dilekçemizin                        sunulmasıdır.

 

Açıklamalar     Web Tasarım İzmir Firması                    :

 

 

Davacı tarafın replik dilekçesinde belirttiği hususların tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Şöyle ki;

 

  1. Davacı yan ‘’işbu dava Web Tasarım İzmir  şirket ticaret ünvanına tecavüz ve haksız rekabetin yanı sıra tescil edilmiş marka hakkına tecavüze de dayalı olarak açılmış olup, 556 sayılı KHK’nın yukarıda belirtilen ilgili maddesi uyarınca Mahkemeniz davaya bakmakla görevlidir’’ diyerek işbu davada mahkemenizin görevli olduğunu iddia etmektedir. Ancak daha önce de belirttiğimiz üzere davanın konusu aynı zamanda ticaret ünvanına tecavüzün önlenmesi ve haksız rekabetin meni olduğundan uygulanacak hükümler 6762 sayılı TTK’ nın 52. vd.  maddelerinde yer alan haksız rekabet hükümleri ile Borçlar Kanunu hükümleri olup; davanın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülmesini gerektirecek Fikri ve Sınai Haklar Kanununa dayalı bir talep bulunmamaktadır.  Davanın mahiyetine göre Asliye Ticaret Mahkemesi’nin görevli olduğu Yargıtay kararları (Yargıtay 11.  Hukuk Dairesi’nin 9.10.2006 tarihli  E.2005/9314, K.2006/9961 sayılı kararı)ile de sabittir. Bu nedenle dosyanın  ticaret ünvanına yönelik iddia ve talepler yönünden tefrik edilerek görev yönünden reddine karar verilmesi gerekmektedir.

 

  1.   Davacı yan ‘’ 556 sayılı KHK ‘nın 63/1 maddesi uyarınca marka sahibi tarafından üçüncü kişiler aleyhine açılacak hukuk davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgahının olduğu veya suçun işlendiği veya tecavüz fiilinin etkilerinin görüldüğü yerdeki mahkeme olduğu düzenlenmiştir.’’ diyerek işbu davada yetkili mahkemenin Ankara Mahkemeleri olduğunu iddia etmiştir. İşbu dava aynı zamanda ticaret ünvanına tecavüzün önlenmesi  ve haksız rekabetin meni davası olduğundan ve Web Tasarım İzmir  Şirket Adresinin de  İzmir olması nedeniyle  HMK m. 6 maddesi gereğince anılı davada yetkili mahkeme İZMİR mahkemeleri olduğundan Sayın Mahkemenin Yetkisizlik kararı vermesi gerekir.

 

  1.                         Karşı yan, ‘’Zamanaşımı ancak haksız rekabetin ve tecavüzün maddi öğesini oluşturan eylemin son bulması ile başlar ki işbu dava açısından tecavüzün ve haksız rekabetin halen devam ettiği açıktır.’’ diyerek davanın zamanaşımı süresi içerisinde ikame edildiğini iddia etmiştir. Ancak davalı yanın replik dilekçesinde de belirttiği gibi TTK m.60 gereğince; 56.ncı maddede yazılı davalar, davaya hakkı olan tarafın bu hakların Web Tasarım İzmir Firması doğumunu öğrendiği günden itibaren bir yıl ve her halde bunların doğumundan itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Yani zamanaşımı süresi haksız fiilin son bulması ile değil haksız fiilin öğrenilmesi anından itibaren başlar. Davacı taraf ilk tescil tarihinden bu yana Web Tasarım İzmir  şirket ticaret ünvanından haberdardır. Davacı tarafça da beyan edildiği üzere davacı şirket Web Tasarım İzmir  şirket ve temsilcisi aile üyeleri ile ticari ilişki içersindedir. Davacı şirket haksız rekabet hükümlerine dayandığından TTK 60. Maddesi gereğince bir yıllık zaman aşımı süresince eldeki davayı açması gerekirken zaman aşımı süresi geçtikten yaklaşık 2 yıllık süre sonra iş bu davanın açılmış olmasının kötü niyetli ve haksız olduğu açıktır. Bu nedenle davanın zaman aşımı itirazlarımız yönünden reddine karar verilmesi gerekir.