X

Yazar: 25 Nisan 2016

Davalı Web Tasarım Firması

İzmir Web Tasarım kararı ile ‘’Müşteki tarafça sanıklar hakkında  maddelerinde tanımlanan suçlardan dolayı cezalandırılmaları istemi ile işbu dava ikame edilmiş ise de asıl icra takibinin yürütüldüğü takip dosyasının esas sayılı takip dosyası olduğu gözetilerek sayılı kanun ile değişik maddesine göre bu bapta yer alan fiillerden dolayı yetkili icra mahkemesinin asıl icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkeme olması hükmü gözetilerek bu nedenle işbu ceza davası yönünden mahkememizin yetkisizliğine ” karar verilmiştir. Yerel mahkemece verilen kararın hukuka aykırı olması sebebiyle işbu kararın temyizen bozulması gerekmektedir. Şöyle ki;

Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. ‘’ şeklinde düzenlenmiştir. İşbu davada da müvekkil sanıkların yerleşim yeri

Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Ancak, dava sebebine göre kanunda, davalıların tamamı hakkında ortak yetkiyi taşıyan bir mahkeme belirtilmişse, davaya o yer mahkemesinde bakılır. ‘’şeklinde düzenlenmiştir. Web Tasarım Firması Bu nedenle sanıklardan birinin yerleşim yeri olan İzmir mahkemeleri, yetkilidir. Yargıtay kararları da;
Davalı birden fazla ise dava, bunlardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir. Dava konusu alacağın,aynı zamanda vakıf şube başkanı ve ihale komisyonu başkanı olan davalılardan Arif’in yerleşim yeri Bursa’ da açılması, dava konusunun taşınmazın aynıyla bir ilgisinin bulunmaması ve davacı tarafça yasada öngörülen seçimlik hakkın bu şekilde kullanılması karşısında mahkemece tarafların göstereceği tüm deliller toplanarak oluşacak sonuç doğrultusunda bir karar verilmesi gerekirken yetkisizlik kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.
– İhtiyati haciz kararına itiraz eden vekili, müvekkili şirket aleyhine  esas sayılı icra takip dosyasına dayanak olan ihtiyati haciz kararının verildiği  yetkisine itiraz ettiklerini, müvekkili şirketin merkezinin olduğunu, müvekkili şirket aleyhine alınacak ihtiyati haciz kararlarında yetkili mahkemenin Gebze Mahkemeleri, şirket aleyhine yapılacak icra takiplerinde yetkili icra müdürlüğünün ise  olduğunu, ihtiyati haciz kararına dayanak bonodaki imzanın müvekkili şirket yetkilisine ait olmadığını ileri sürerek, mahkemenin  sayılı ihtiyati haciz kararına itiraz etmiş, ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir. Somut olayda İhtiyati haciz kararına konu senet borçlularından adresinin Ticaret Sicili Gazetesinde belirtildiği üzere  bulunduğu, bu sebeple her iki borçlu aleyhine istenen ihtiyati haciz talebini incelemeye borçlulardan yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesi olan genel yetkili Kocaeli Mahkemelerinin yetkili olduğu anlaşıldığından, mahkemece yazılı gerekçeyle yetkisizlik kararı verilmesi doğru görülmemiş, kararın temyiz eden ihtiyati haciz isteyen yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir. şeklindedir.
Mahkemelerinde açılması gerektiği aşikardır, Şikayet de yetkili İzmir İcra Ceza Mahkemesinde yapılmıştır. Bu nedenle Yerel Mahkemece; yetkili icra mahkemesinin asıl icra takibinin yapıldığı yerdeki mahkeme olması gerekçe gösterilerek, mahkemenin yetkisizliğine ilişkin verilen kararın reddi gerekmektedir.

Sonuç ve İstem : Yukarıda izah edilen nedenlerle,  sayılı kararı ile verilen yetkisizlik kararının temyizen incelenerek BOZULMASINA, karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.