X

Yazar: 13 Mayıs 2016

Seo Çalışması İzmir Web

2015 tarihli bilirkişi raporuna karşı itirazlarımızın sunulmasıdır.         

 

 

Açıklamalar                         :

 

Sayın Bilirkişi 24.11.2015 tarihli raporda özetle “… TTK’nın ticari faize ilişkin hükümleri TBK’ya göre özel hüküm niteliğinde olduğundan, TBK m. 120/2 ile akdi ve temerrüt faizine getirilen sınırlama ticari işlere uygulanamayacağı, ticari işlerde akdi ve temerrüt faizini de serbestçe belirlenebileceği, Kredi kefalet sözleşmeleri ile tapu müdürlüğü resmi senetleri üzerinde yer alan senelik akdi faiz %36, temerrüt faizinin ise %72 olduğu, nakdi kredi tarihi ile hesap kat tarihi arasında akdi faiz uygulandığı, vergiler dahil ihtar tarihi itibari ile bakiye borcunun 11.758.746,75 TL sı olarak hesaplandığı, ihtar tarihi ile icra takip tarihi arasında sözleşmede yer alan faiz oranı üzerinden hesaplama yapılarak takip tarihi ile TL olarak hesaplandığı ‘’şeklinde tespitte bulunmuştur.  24.11.2015 tarihli işbu Bilirkişi Raporu hukuka aykırı olup kabulü mümkün değildir. Şöyle ki;

 

Davacı Banka tarafından talep edilen alacak kalemleri incelendiğinde; Kredi kefalet sözleşmeleri ile tapu müdürlüğü resmi senetleri üzerinde yer alan senelik akdi faiz %36, temerrüt faizinin ise %72 dir. %36 akdi faiz ile  %72 temerrüt faiz miktarları/oranları fahiş oranda olup, TBK 88. ve TBK 120. maddelerine aykırıdır. Sayın bilirkişinin  TTK’nın ticari faize ilişkin hükümleri özel hüküm niteliğinde olduğundan, TBK madde 120/2 ile sınırlanamayacağı tespiti hukuka aykırıdır. Zira para ticareti yapan bankalar, kredi işlemlerinde satıcı durumunda olup, sattığı paranın bankaya zararsız olarak dönmesini sağlamak amacı ile sözleşmeye konulan ve satın alan müşterinin de kabulündeki bu koşulların, faiz oranlarının doğruluk ve dürüstlük kurallarına uygun olması yasanın emredici bir hükmüdür ( M.K. madde 2) Yargıtay kararları da bankaların belirleyeceği faiz oranlarının kredi müşterisinin ekonomik özgürlüğünü kısıtlayıcı, ahlaka aykırı, emredici hukuk kurallarına aykırı olamayacağı yönündedir.

 

Bankaların kredi sözleşmelerine dayanarak yaptıkları işlemlerin, ahlaka, hakkaniyete, İzmir Web Tasarım iyiniyet kurallarına aykırı olmaması esas olup; kişinin Anayasal hakkı olan ekonomik özgürlüğünü kısıtlayıcı işlemlerde bulunması kabul edilemez.

 

6098 sayılı TBK 88. Maddesindeki ’Faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz.’’ hükmünü içermesinin yanı sıra, temerrüt faizine ilişkin 120. Maddesinde de aynen ‘Uygulanacak yıllık temerrüt faizi oranı, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz.  Akdî faiz oranı kararlaştırılmakla birlikte sözleşmede temerrüt Seo Çalışması faizi kararlaştırılmamışsa ve yıllık akdî faiz oranı da birinci fıkrada belirtilen faiz oranından fazla ise, temerrüt faizi oranı hakkında akdî faiz oranı geçerli olur.’düzenlemesine yer vermiştir.

 

TBK m.88/1 hükmünün gönderme yaptığıİzmir Web Tasarım mevzuat, 3095 sayılı Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanundur. 3095 sayılı FK m.1 gereğince, “Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır(f.1). Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir (f.2)”. Seo Çalışması Bakanlar Kurulu, 19.12.2005 tarih ve 2005/9831 sayılı İzmir Web Tasarım kararı FK m.1/2 hükmünde tanınan yetkisine dayanarak 1.1.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu oranı %9 olarak belirlemiştir. Sonuç olarak, günümüzde TBK m.88/1 hükmünün yaptığı atıf nedeniyle anapara faizine uygulanacak olan oran %9’dur.

 

İzmir Web Tasarım Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz.’’

 

‘’Sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz.   ‘’

 

Hükmü karşısında Kredi kefalet sözleşmeleri ile tapu müdürlüğü resmi senetleri üzerinde yer alan senelik %36 akdi faiz ile %72 temerrüt Seo Çalışması faizinin fahiş olduğu ve hukuka aykırılık teşkil ettiği aşikardır.

 

Nitekim, Yarg. 13. HD. 22.11.2012, 2012/17865, 2012/26319 kararı ile Seo Çalışması temerrüt faizinin “ticari işlerde avans faizinin yüzde yüz fazlasını yani avans faizinin iki katını (01.01.2011 tarihinden 31.12.2012 tarihine kadar avans  faizi %15 olduğundan iki katı olan %30’u) aşamayacaktır.“ şeklinde bir karara imza atmıştır

 

Bu düzenlemeler ışığında TBK 88 ve 120. Maddeleri gereğince%36 akdi faiz ile  %72 işlemiş temerrüt faiz oranı ve dolayısıyla işlemiş/işleyecek faiz miktarının usul ve yasaya aykırılığı tartışmasızdır. Davacı Banka tarafından adeta Müvekkil Şirket, salt kredi kullanmış olması nedeniyle cezalandırılırcasına işlemlere tabi tutularak; aleyhine haksız olarak icra takibine girişilmiştir; o halde bir anlamda, dosya borcunun bu şekilde salt karşı yanca bir takım soyut hesaplamalar ile haksız yere ve denetimsiz olarak çoğaltılmasından Müvekkil Şirketin açıkça ve haksız yere etkilendiği izahtan vareste olup; bankalar tarafından hiçbir Seo Çalışması denetime tabi tutulmadan kendileri tarafından bu şekilde hesap edilen fahiş miktarda ki dosya borcunun; bilirkişi marifetiyle de 24.11.2015 tarihli raporla teyit edilmesi raporun hukuka aykırı olduğunu ve kabul edilmesinin mümkün olmadığını göstermektedir.

 

Ayrıca alacaklı tarafça alacağın varlığı ispatlanmış değildir. Bilirkişi tarafından salt ihtarnamenin gönderilmiş olması sebebiyle müvekkil şirketin borçlu olduğu kabul edilerek hesaplama yapılması kabul edilemez. Bilirkişi tarafından, alacağın varlığının ve miktarının tespiti için her iki taraf ticari defterleri üzerinde inceleme yapılması gerekirken ticari defterler üzerinde hiçbir inceleme yapılmamış, sadece dosyada mevcut belgeler üzerinden tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur. Somut olayda, karşı tarafça adeta ipotek borçlusu Müvekkil Şirket, salt kredi kullanmış olması nedeniyle cezalandırılırcasına işlemlere tabi tutularak; aleyhine haksız olarak icra takibine girişilmiştir; bankalar tarafından hiçbir denetime tabi tutulmadan, alacaklı oldukları dahi ispatlanmadan, kendileri tarafından bu şekilde hesap edilen dosya borcunun konu edildiği icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

 

 

Sonuç-İstem            : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, Seo Çalışması

 

24.11.2015 tarihli bilirkişi raporunu kabul etmediğimizi, yeni bir bilirkişiden rapor Seo Çalışması alınmasını, bunun kabul görmemesi halinde itirazlarımız yönünden bilirkişiden ek rapor alınmasını talep ettiğimizi bildirir,

 

                                   İşbu haksız ve mesnetsiz davanın reddi ile lehimize %20 kötüniyet       tazminatına hükmedilmesine,

 

Yargılama     giderleri ve     vekalet ücretinin karşı tarafa           yükletilmesine karar   Seo Çalışması       verilmesini      saygılarımızla bilvekale arz ve talep   ederiz.  25.12.2015