X

Yazar: 12 Mayıs 2016

izmirde web tasarım

Açıklamalar                         :

 

Profesyonel Web Sitesi vekili, 13.05.2015 tarihli 2. nolu celsede, izmirde web tasarım 18.11.2013 tanzim tarihli, 20.05.2014 vade tarihli 5.500 TL bedelli senet aslını, Mahkemenize sunmuştur. Profesyonel Web Sitesi yan, 07.04.2015 tarihli dilekçesinde, senedin 20.05.2014 tarihinde Türkiye İzmir Web SitesiBankası A.Ş. Bayraklı Şubesi’nden Protesto edildiğini ve akabinde Profesyonel Web Sitesi yanca yapılan ödeme ile senet aslının bizzat Profesyonel Web Sitesi yanca teslim alındığı beyan edilmiştir.

 

Profesyonel Web Sitesi yan,  20.05.2014 tarihli 5.500 TL bedelli senedin 22.05.2014 tarihli protestodan hemen sonra ödenerek teslim alındığını iddia ettiğinden, 05. İzmir Web Tasarım tarihli dekontla yapılan 16.500 TL ‘lik ödemeden öncelikle 20.05.2014 vadeli senedin mahsup edildiği yönündeki savunmamıza itibar edilemeyeceğini beyan etmiştir.

 

Türkiye İzmir Web SitesiBankası A.Ş. tarafından gelen 18.06.2015 tarihli müzekkere cevabının EK-Müşteri Talimatı kısmında müvekkilimizin Web Sitesi tarihli ‘’ Bankanıza iskontoya vermiş olduğumuz ve protesto olan aşağıdaki senetler karşılıkları müşterimiz tarafından ödenmiştir. Protesto kaldırımının yapılmasını rica ederiz.’’ talimatı yer almaktadır.

 

Tarafımızca ilgili Bankaya gönderilen talimatın düzenlenme tarihinden de görüleceği üzere senet talimat gününden yani Web Sitesi tarihinden sonra Profesyonel Web Sitesi yana müvekkilin talimatı üzerine teslim edilmiştir. Daha öncesinde 20.05.2014 vade tarihli senede ilişkin bir ödeme yapılmadığından ve senedin teslimine ilişkin bankaya talimat verilmediğinden, Profesyonel Web Sitesi yanın iddia ettiği gibi senedin 22.05.2014 tarihinde protesto edilmesinden hemen sonra Profesyonel Web Sitesiya teslim edildiği beyanı gerçek dışıdır ve gelen müzekkere cevabı ile de bu husus ispatlanmıştır.

 

  1. İzmir Web Tasarım tarihli dekontla yapılan 16.500 TL lik ödemeden ÖDEMENİN YAPILDIĞI TARİH OLAN 05. İzmir Web Tasarım TARİHİNDEN ÖNCE PROTESTO OLMUŞ 20.05.2014 VADELİ 5.500,00-TL BEDELLİ izmirde web tasarım senet mahsup edilmiştir. Profesyonel Web Sitesi yan 20.05.2014 tarihli 5.500 TL bedelli senedi ancak yapılan bu ödemeden sonra (Türkiye İzmir Web SitesiBankası’ndan gelen müzekkere cevabından da açık bir şekilde görüldüğü gibi )müvekkilin talimatı üzerine Web Sitesi tarihinden sonra teslim almıştır.

 

Bu açıklamalara ek olarak; 05. İzmir Web Tasarım tarihli ödemenin de vadesi dahi henüz gelmemiş olan 20. İzmir Web Tasarım tarihli senede istinaden yapılmadığı 20. İzmir Web Tasarım tarihli 5.500,00-TL bedelli senedin daha önce bir örneğini sunmuş olduğumuz ve Profesyonel Web Sitesi tarafın imzasını taşıyan belgeden anlaşılacağı üzere, 29.09.2014 tarihinde yapılan ödemeden sonra, 20.10.2014 tarihinde davalıya iade edildiği ayrıca tarafımızca sunulan belge ile ispatlanmıştır.

 

Yukarıda ki açıklamalar ışığında; 20.09.2014 tarihli 5.500,00-TL bedelli senedin ödenmediği ve İzmir 15.İcra Müdürlüğü’nün E.2014/13958 esas sayılı icra dosyası ile başlatılan icra takibine Profesyonel Web Sitesi yanca haksız ve izmirde web tasarım kötü niyetli olarak itiraz edildiği sabit olup,  bu husus İzmir Web SitesiBankası A.Ş. den gelen müzekkere cevabı ile de ispatlanmıştır.

 

 

 

Sonuç ve İstem      : Yukarıda açıkladığımız hususlar da dikkate alınarak,

 

  • Profesyonel Web Sitesi tarafından, kötüniyetli olarak ikame edilen işbu davada,izmirde web tasarım  öncelikle, Profesyonel Web Sitesinın YASAL DAYANAĞI OLMAYAN ihtiyati tedbir talebinin reddine, 

 

  • İşbu davanın reddi ile alacaklı Müvekkil Şirketin alacağını haksız ve yersiz olarak engellemeye/geciktirmeye çalışan Profesyonel Web Sitesi taraf  aleyhine alacağımızın %40’ından aşağı olmamak üzere kötüniyet tazminatına hükmedilmesine,

 

  • yargılama giderleri ve vekalet ücretinin Profesyonel Web Sitesi tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 28.09.2015