X

Yazar: 13 Mayıs 2016

İzmir Web Tasarımı Dersleri Google

 

 

İZMİR BÖLGE İDARE MAHKEMESİ’NE

İzmir Web Tasarımı Dersleri  VERGİ MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

 

 İzmir Web Tasarım

İtiraz Eden İzmir Web Tasarımı Dersleri

 

İtirazın Konusu       : İzmir 4. Vergi Mahkemesi’nin 29.09.2015 tarih ve 2014/1910E.                                                2015/1147K sayılı sayılı kararının  bozulması, isteminden ibarettir

 

Karar Tebliğ

Tarihi                        :07.12.2015       

 İzmir Web Tasarım

                          

 

Açıklamalar İzmir Web Tasarım

         

 

Vergi Usul Kanunu’nun İzmir Web Tasarım 13. maddesinde aşağıdaki haller mücbir sebep olarak kabul edilmiştir.;

 

-Vergi ödevlerinin herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk,


-Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler,


-Kişinin iradesi dışında meydana gelen mecburi gaybubetler,İzmir Web Tasarım 


-Sahibinin iradesi dışındaki sebeplerle defter ve vesikaların elden çıkmış olması, gibi hallerdir.

 

VUK. 13. Madde de anlaşılacağı üzere; şirket defterleri Mali Müşavir İzmir Web Tasarım e iradi şekilde verilmiş olsa da daha sonra Müvekkil Şirketin mali müşavir Fatma Serap Şahin  ile görüşme çabaları sonuçsuz kalmış olması ve  kendisi ile hiçbir şekilde irtibat kurulamaması defterlerin sahibinin iradesi dışında elden çıkmış olması halini başlatmıştır. Bu süreçte müvekkil şirket defterlere ulaşabilseydi elbetteki ibraz edilecek ve dava konusu cezalandırmanın muhatabı olmayacaktı. Bu nedenle somut olayda mücbir sebep var olduğundan ceza hükümlerinin uygulanması hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

 

4- Ayrıca Müvekkil Şirketin mali müşavirinin sorumsuz davranışlarının Web Tasarımı neticesinde, Müvekkil Şirket, dava konusu vergi/ceza ihbarnamesi ile karşı karşıya kalmış olup; oysaki, dava konusu vergi/ceza ihbarnamesine dayanak 21.05.2014 tarihli 2014-A-681/29 sayılı rapor, dava konusu vergi/ceza ihbarnamelerinin tebliğ edilmesinden daha önce Müvekkil Şirkete tebliğ edilmiş olsa idi, Müvekkil Şirket tarafından bu husustan haberdar olunacak ve derhal hatalı işlem giderilebilecekken, vergi raporunun tebliğ edilmemiş olması nedeniyle Müvekkil Şirketin savunma hakkı kısıtlanmış ve hakkında hakkaniyete aykırı vergi/ceza ihbarnameleri düzenlenmiştir. VUK’ nun Mükerrer 355’nci maddesinin ikinci fıkrasında açıklandığı gibi; bu maddeye ilişkin cezai hükümlerin uygulanması için, bilgi ve ibraz ödevinin yerine getirilmesiyle ilgili olarak yapılacak tebliğlerde “bilginin” verilmesi için tayin olunan sürede cevap verilmemesi, eksik veya yanıltıcı “bilgi” verilmesi veya defter ve belge ibrazı için tayin olunan süre ile defter ve Web Tasarımı belgelerin süresinde ibraz edilmemesi durumunda haklarında Kanunun ceza hükümlerinin uygulanması cihetine gidileceğinin ilgililere yazılı olarak bildirilmesi şarttır.

 

Buna göre, VUK. Mük. 355’nci maddeye göre ceza kesilebilmesi için, Web Tasarımı verilmeyen veya eksik veya yanıltıcı verilen “bilgi” olması ve bu cezanın kesilmesi için tebliğ veya cezaya gidileceğine ilişkin yazılı bildirim yapılması gerekmektedir. Bu yönden de mesnetsiz ve hukuka aykırı olarak kesilen Özel Usulsüzlük cezasının kaldırılması gerekmektedir.

 

  1. Tamamen usuli bir işlem olan defter tutma ve ibrazının ve defterlerin Müvekkil Şirket mali müşaviri tarafından ibraz edilmemesinin, Müvekkil Şirketin indiriminin reddine sebebiyet vermesi oldukça ağır bir sonuç ve müeyyidedir. Nitekim, tarafımızca, söz konusu 2Web Tasarımı rapor nolu rapordaki tespitlerin, yine aynı rapordaki Müvekkil Şirketin indiriminin reddi kararı ile bu doğrultuda düzenlenen vergi/ceza ihbarnamelerinin iptali için ayrıca iptal davası açılmış olup, bu durumda henüz kesinleşmeyen bir vergilendirme hakkında ceza düzenlenmesi hukuka aykırı olmuştur.
  2. Sonuç olarak, ibrazı istenen ticari defter ve belgelerini gizlemek kastı kesinlikle bulunmayan ve ibraz edilmeleri hususunda mali müşavir Fatma Serap Şahin’e talimat veren, ancak bu defter ve belgelerin ibraz edilmediğini açılan ceza davası ile öğrenen, mücbir sebebin varlığı nedeniyle Müvekkil Şirket hakkında koşulları oluşmayan özel usulsüzlük cezasının ve buna ilişkin düzenlenen vergi/ceza ihbarnamesinin iptali gerekmektedir.

 

Sonuç ve İstem       : Yukarıda izah edilen nedenlerle;

 

  1. İzmir 4. Vergi Mahkemesi Web Sİtesi Tasarımı sayılı ilamının BOZULARAK, Gaziemir Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün, 05.2014 tarihli 2014-A-684/29 rapor sayılı Vergi İnceleme Raporu uyarınca Müvekkil Şirket hakkında düzenlenen Web Tasarımı nolu özel usulsüzlük cezasının iptaline ,

 

  1. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine;

dair karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz. 11.12.2015