X

Yazar: 12 Mayıs 2016

İzmir Web Tasarım Firması Somut

Yine Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2002/5950 E. 2002/6428 K. sayılı 04.06.2002 tarihli kararında;

 

“Somut olayda boşanma nedeniyle yoksulluğa düşen eşe aylık 50.000.000 lira yoksulluk nafakası verilmiş olup, davalının nafaka dışında hiçbir malvarlığı bulunmadığı gibi, daha sonra avukat yanında işe girerek elde ettiği İzmir Web Tasarım Firması ( 210.000.000 lira ) asgari ücret günün ekonomik koşulları ve paranın alım gücü değerlendirildiğinde O’nu yoksulluktan kurtarmaz. Kaldı ki davalının elde ettiği iş ve gelir her an için sona erebilecek nitelikte olup sabit ve güvenceli de değildir.”

 

şeklindeki bir çok kararından açıkça anlaşılacağı üzere, kadın yararına İzmir Web Tasarım Firması yoksulluk nafakasına hükmedilebilmesi için aranacak olan hususun, kadının çalışıp çalışmadığı değil, -kadın çalışıyor olsa dahi- yoksulluğa düşüp düşmediğidir. Bu durumda, çalışan kadının aylık kazancının, evliliğin sona ermesi halinde, kadını yoksulluktan kurtaramayacağının anlaşılması halinde, kadın çalışıyor olsa dahi kendisi lehine nafakaya hükmedilmesi gerektiği sabittir. O halde, davacı İzmir Webin aylık geliri, müşterek çocuğun bakım ve gözetimi, sahip olduğu hayat standardının seviyesi ve yukarıda detayları ile açıkladığımız üzere davalının aylık kazancının 5.000,00-TL ‘yı aşkın olduğu düşünüldüğünde, İzmir Web yararına aylık 750,00.-TL tedbir nafakasına hükmedilmesi gerektiği ve bunun İzmir Web Tasarım Firması kararının kesinleşmesinden sonra yoksulluk nafakası olarak devamına karar verilmesi gerekmektedir.

 

  1. Son olarak, Sayın Mahkemenizin 15.05.2015 tarihinde yapılan oturumunda, İzmir Web Tasarım Firması tarafların müşterek çocukları Ecem Naz için 06.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şimdilik aylık 300,00-TL tedbir nafakası ödenmesine karar verilmiştir.

 

Ancak, yukarıda açıkladığımız üzere, davalı Davut Güleryüz’ün aylık kazancı ve küçüğün bakım ve gözetimi için yapılması lazım gelen masraflar düşünüldüğünde,

İzmir Webin bugünkü aylık kazancı ile küçüğün maddi ihtiyaçlarını tek başına karşılamakta güçlük çekeceği açık olduğundan, söz konusu aylık 300,00-TL tedbir nafakasının aylık 750,00-TL’ye çıkartılmasını talep etmekteyiz. Nitekim, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2004/11937 E. 2004/10756 K. sayılı ve 11.10.2004 sayılı kararında;

 

“O halde, mahkemece; tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumları, davalının gelir düzeyi ile birlikte yaşarken davalının eşine sağlamış olduğu yaşama standardı nazara alınarak; davacının geçimi için gerekli, davalının geliri ile orantılı olacak şekilde, TMK.nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de gözetilerek daha uygun bir nafakaya hükmedilmesi gerekir. Davalının geliri ile mütenasip olmayacak şekilde düşük nafakaya hükmedilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.”

 

şeklindeki kararı da göz önüne alındığında, evlilik birliğinin sona ermesi İzmir Webin ve müşterek çocukları Ecem Naz’ın hayat standartlarının olumsuz anlamda etkilenmesine neden olacağından küçük için hükmedilen tedbir nafakası miktarının 750,00-TL’ye yükseltilmesi ve İzmir Web için 750,00-TL aylık tedbir nafakasına ve kararın kesinleşmesinden sonra yoksulluk ve iştirak nafakası olarak devamına karar verilmesi hususundaki taleplerimizin yeniden  ve İzmir Web Tasarım Firması hakkaniyete uygun bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

 

Sonuç ve İstem       : Yukarıda izah edilen nedenlerle, Sayın İzmir Web Tasarım Firması Mahkemenizce,

 

Asıl davamızın kabulü ile, İzmir Web Tasarım davanın reddine karar verilmesini,

  1. Davalı tarafın İş Bankası Çamdibi ve İş Bankası Altındağ Şubeleri, Akbank, Denizbank nezdinde bulunan hesaplarına ilişkin hesap dökümlerinin ve kredi kartına ait harcamaları gösterir kredi kartı ekstrelerinin celbedilmesini ve banka hesaplarına ihtiyati tedbir konulmasını,
  2. Davalı tarafından, dava süresince İzmir Web için 750,00-TL ve müşterek çocuk için 750,00-TL tedbir nafakası ödenmesine; tedbir nafakalarının davanın sonuçlanmasından sonra İzmir Web için yoksulluk, müşterek çocuk için iştirak nafakası olarak devamına,
  3. 10.000.TL. manevi tazminat talebimizin kabulüne karar verilmesini saygılarımızla bilvekale arz ve talep ederiz.07.07.2015