X

Yazar: 11 Mayıs 2016

İzmir Web Tasarım

İZMİR WEB TASARIM 3.   İzmir Web Tasarım 01.01.2016 tarihinden itibaren başlamak üzere İşsahibine aşağıda sayılmış olan edimleri yerine getirmek suretiyle İzmir Web Tasarım  müşavirliği hizmeti verecektir.

3.1-Doğan ve doğabilecek ihtilaflarda olayın İzmir Web Tasarım i boyutlarını tanımlamak ve izlenebilecek yollar hakkında görüş bildirmek, ihtiyaç doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmak,

3.2-İmzalanacak sözleşmelerin uygulanması ve sonuçları ile ilgili olarak İzmir Web Tasarım sal değerlendirme yapmak, yeniden düzenlemek, gerekirse karşı tarafla müzakerelerde bulunmak, düzeltmeler yapmak,

3.3-Gereken durumlarda ihtarname ve ihbarnameler göndermek, yasal prosedürleri düzenleyerek bilgilendirmek,

3.4-Değişen yasalar kapsamında gerekli düzenlemeleri yapmak,

3.5-İşsahibine ait alacakların tahsili için icra takibi açmak ve sair prosedürleri gerçekleştirmek,

3.6-İşsahibi aleyhinde açılmış/açılacak davalarda İşsahibini Vekil sıfatıyla temsil etmek, İşsahibi adına gerekli davaları açmak, takibini yapmak.

ÜCRET

İZMİR WEB TASARIM 4.   İzmir Web Tasarım, işbu sözleşme konusu İzmir Web Tasarım  Danışmanlığı Hizmeti bedeli olarak 01.01.2016 ila 31.05.2016 tarihleri arasındaki dönemde, aylık net 1.250,00.TL.+KDV (Bin ikiyüzelli Türk Lirası+KDV), 01.06.2016 ila 31.12.2016 tarihleri arasındaki dönemde ise aylık net 2.500,00.TL. (İkibin beşyüz Türk Lirası)+KDV ücret alacaktır. Bundan sonraki dönemlerde; Türkiye Barolar Birliğinin belirlediği asgari ücret tarifesinin altında kalmamak üzere her takvim yılı başında taraflarca mutabık kalınacak miktarda ücret artışı uygulanacaktır.

Aylık İzmir Web Tasarım  Danışmanlığı Hizmet bedeli her ayın sonunda İzmir Web Tasarımın Akbank Kordon Şb. hesabına yatırılacak, buna mukabil İzmir Web Tasarım tarafından serbest makbuzu tanzim edilecektir. Müteakip yıllardaki artış oranı ve miktarı taraflarca yapılacak mutabakat neticesinde belirlenecek, İzmir Barosunun belirlediği asgari ücret tarifesinin altında kalmamak üzere her takvim yılı başında ücret artışı uygulanacaktır.

 

 

İzmir Web Tasarım lehine mahkemeler/icra daireleri tarafından hesaplanmış/hesaplanacak olan karşı yan vekalet ücretleri İzmir Web Tasarıma ait olacak, tahsilatın İşsahibi tarafından yapılması ve/veya İşsahibinin kendisinin karşı tarafla uzlaşma sağlaması halinde karşı yan vekalet ücretleri İzmir Web Tasarıma ödenecektir.

İZMİR WEB TASARIM 5.   İzmir Web Tasarım, İşsahibi tarafından kendisine tevdi edilecek davaları takip edecektir. İş Sahibinin vekili sıfatıyla takip ettiği davalar ile ilgili olarak asgari ücret tarifesinin altına düşmemek üzere tarafların karşılıklı mutabakatı ile belirlenecek vekalet ücreti, makbuz karşılığında  İşsahibi tarafından İzmir Web Tasarıma ödenecektir.

İzmir Web Tasarım, İşsahibinin talebi ve talimatı doğrultusunda İşsahibine vekaleten icra takipleri açarak, takip edecektir. İş Sahibinin vekili sıfatıyla açtığı icra takipleri ile ilgili olarak asgari ücret tarifesinin altına düşmemek üzere tarafların karşılıklı mutabakatı ile belirlenecek vekalet ücreti, makbuz karşılığında  İşsahibi tarafından İzmir Web Tasarıma ödenecektir.

İZMİR WEB TASARIM 6.   İşbu sözleşme kapsamında İzmir Web Tasarım tarafından yürütülen iş ve işlemler, davalar ve araştırmalar için yapılacak resmi ya da gayri resmi tüm masraflar İşsahibi tarafından karşılanacaktır.

İZMİR WEB TASARIM 7.   İşbu sözleşme 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 1 (Bir) yıl sürelidir. Müteakip dönemlerde İşsahibinin, sözleşmenin yenilenmemesi iradesini sözleşmenin sona ermesinden en geç 15 gün öncesinde İzmir Web Tasarım’a yazılı olarak bildirmemesi halinde, sözleşme birer yıllık dönemler için zımnen yenilenmiş kabul edilecektir.

İZMİR WEB TASARIM 8.   İşbu sözleşme bu İzmir Web Tasarım de dahil olmak üzere 8 (Sekiz) maddeden ibaret olup,  (iki) nüsha olarak tanzim edilerek 14.01.2016 tarihinde  imza altına alınmıştır.