X

Yazar: 12 Mayıs 2016

Ayrıca İzmir Web Firması

Ayrıca dava konusu istasyonun bulunduğu taşınmaz İzmir Web Tasarım Şirketlerden Web İzmir Petrol’e ait olup; halen söz konusu taşınmaz üzerinde davacı Web İzmir  lehine 2.000.000,00-TL bedelli ipotek bulunmaktadır. Oysaki, Davalı İzmir Web Tasarım Şirket Web İzmir Petrol ile davacı Web İzmir  arasında dosyada mübrez fesih protokolü düzenlenerek; taraflar arasında münakit bayilik ilişkisi yine tarafların karşılıklı mutabakatı/anlaşması/rızası ile sona erdirilmiş olup, münakit bayilik sözleşmesinin, Web İzmir Petrol tarafından ihlal edildiğinden, kusurlu ve sözleşmeye aykırı hareket ettiğinden vs. söz etmek mümkün değildir. Tarafların karşılıklı anlaşması ile yine karşılıklı olarak birbirlerine uygun irade açıklaması ile bayilik sözleşmesi feshedilmiş ve bu sözleşmeye istinaden konulan fakat sözleşme sona ermiş rağmen halen daha söz konusu taşınmaz üzerinde TP Lehine ipotek bulunmakta olup, İzmir Web Firması “davacının Web İzmir Petrol’den bayilik hizmet bedeli olarak ödediği bedeli geri isteme hakkının bulunmadığı” şeklindeki yerinde tespiti de gözönünde bulundurularak yasal dayanağı kalmayan ipoteğin terkini gerekir. Bilirkişi tarafından bu yöndeki itirazlarımız/savunmalarımız hiç değerlendirilmemiştir. Söz konusu ipoteğin kaldırılması gerekmektedir.

Ayrıca bilirkişi tarafından hem, satış taahhütnamesi uyarınca hesaplanan 424.063,35 USD tutarındaki cezai şartın, hem de protokol ve sözleşme uyarınca hesaplanan 200.000,00 USD karşılığı 357.720,00 TL tutarında cezai şartın hesaplanmasının kabulü mümkün değildir. Çünkü sözleşmede/protokolde yer verilen cezai şart, zaten davacı yanın müspet zararlarını karşılamak amaçlı olduğundan, hem gerçekleşmeyen alım taahhüdü için beher metreküp için 45-usd cezai şart , hem de 200.000,00 USD cezai şart öngörülmesinin kabulü mümkün değildir. Bilirkişi raporunda ‘’Sözleşmede/protokolde yer İzmir Web Firması verilen cezai şart, zaten davacı yanın müspet zararlarını karşılamak amaçlı olduğundan …’’ diyerek ve davacının zararına istinaden iki ayrı cezai şart için İzmir Web Firması hesaplama yaparak kendiyle çelişmektedir. Davacı yanın zararının karşılanması için iki ayrı cezai şart öngörülmesi hukuka aykırıdır. Bilirkişinin işbu hesaplamalarına katılmak mümkün değildir.

 

Ayrıca, kabul anlamına gelmemek kaydıyla, davacı tarafın İzmir Web Tasarım Şirketten cezai şart talep edebilmesi için Sözleşmenin davacı Web İzmir  tarafından haklı nedenle feshedilmesi şart olup; oysaki başından beri izah ettiğimiz üzere, İzmir Web Tasarım Şirket tarafından taahhüt edilen akaryakıt miktarları eksiksiz, tam, sözleşmeye uygun biçimde satın alınmış olduğu halde; davacı tarafça, satın alınan akaryakıt ve petrol ürünleri miktarları üzerinden İzmir Web Tasarım Şirkete ödenmesi taahhüt edilen primler ödenmemiş; münakit sözleşme hükümlerinde ve protokollerde yer almayan, anılı sözleşme İzmir Web Firması ve protokollere aykırı bir takım gerekçelerle, yükümlülükler, taahhütler yerine getirilmemiş, dayanaksız gerekçelerle akaryakıt satışı durdurulmuş ve bu durumun taraflar arasında güven ilişkisinin derinden sarstığı; sözleşmenin bundan böyle İzmir Web Tasarım Şirket tarafından çekilmez hale geldiği ve devamının mümkün olmadığı ortada olduğundan İzmir Web Tasarım Şirket Web Tasarım İzmir  Petrol ile davacı taraf arasında münakit bayilik sözleşmesi haklı nedenle feshedilmiş olup; davacı tarafın, İzmir Web Tasarım Şirketin feshinden sonraki fesih ihbarının bir geçerliliği bulunmadığı gibi, başından beri belirttiğimiz üzere, davacı tarafın işbu Sözleşmeyi feshetmesi için hiçbir haklı gerekçede bulunmamaktadır. Bu nedenle davacı taleplerinin tümüyle reddi gerekmektedir.