X

Yazar: 13 Mayıs 2016

İzmir Ucuz İnternet Sitesi

Tarafımızca, Web Tasarım İzmir Dikili Belediyesi Başkanlığı’nın Müvekkil hakkında 2.896,148-TL. tutarında idari para cezası uygulamasına ilişkin 02.10.2014 tarihli ve 371 karar sıra nolu idari işleminin ve 29.12.2014 tarihli 165 sayılı idari İzmir Ucuz İnternet Sitesi  para cezasının iptaline;  davaya konu işlem hukuka aykırılık ve telafisi imkansız zarar şartlarını birlikte taşıdığından dava sonuçlanıncaya dek yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi talebiyle İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin 2015/231E, 2015/1589K sayılı dosyası üzerinden işbu dava açılmıştır.

 

İzmir 5. İdare Mahkemesi’nin Web Tasarım İzmir  sayılı ilamıyla ‘’  3194 Sayılı Yasanın 42. Maddesinin 3. Fıkrası uyarınca maktu para cezası verilebilmesi için yapı sahibinin 32. Maddedeki mükellefiyetlerini yerine getirmemiş olması gerektiği bu nedenle ruhsatsız veya ruhsat ev eklerine aykırı olarak yapılan yapının mühürlenerek inşaatın durdurulmasından itibaren, yapı sahibine yükümlülüklerini yerine getirmek üzere 1 ayı geçmemek üzere bir süre verilmesi durumunda, bu sürenin sonunda ancak anılan madde uyarınca para cezası verilebileceğinden bahisle 02.10.2014 tarih ve 371 sayılı encümen kararının 3194 sayılı yasanın 42/3 maddesi gereğince verilen Web Tasarım İzmir  ik kısmı yönünden İPTALİNE, aynı yasanın 42/2 maddesi gereğince 176,742 TL’lik kısmı yönünden ise İzmir Ucuz İnternet Sitesi  davanın REDDİNE ‘’karar verilmiştir.

 

Davalı idare tarafından  Yerel Mahkeme kararı ‘’ 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Web Tasarım İzmir sayılı Yasa ile değişik İzmir Ucuz İnternet Sitesi 42. Maddesinin 1. Fıkrasında; ‘bu madde belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu madde de belirtilen idari müeyyideler uygulanır’ hükmü  uyarınca öngörülen para cezasının da tespit tarihinden itibaren 10 iş günü içinde kesileceği ‘’ iddiası ile temyiz edilmiştir.  Davalı idarenin temyiz itirazları usul İzmir Ucuz İnternet Sitesi  ve yasaya aykırı olup Yerel İzmir Web Tasarım mahkemece verilen kararın onanması gerekmektedir. Şöyle ki;

 

 

  1. Yerel mahkeme tarafından verilen kararın gerekçesinde de belirtildiği üzere ; 3194 sayılı İmar Kanununun 32. Maddesinde uyarınca düzenlenen 17.09.2014 tarihli Yapı Tatil Zaptı ile yapı sahibine aykırılığın giderilmesi için en çok bir aylık süre tanınması gerektiği hüküm altına alınmıştır. Oysaki; somut olayda, değil bir aylık sürenin verilmesi; Müvekkil, Yapı Tatil Zaptından bile haberdar olmadığından; ekte sunulu Danıştay 6. Hukuk Dairesi’nin 1997/398 E. 1997/5646 K. sayılı 09.12.1997 tarihli;

“Bu durumda plan notunda değişiklik yapan 41 sayılı meclis kararı dikkate alınarak Web Tasarım İzmir  tesbitin yapılması 3194 sayılı Yasa İzmir Web Tasarım paralelinde süre verilmesi, ruhsat ve projeye aykırı yapılaşmalar için bu karara ve kararda yer alan plan notlarına uygun olarak tadilat ruhsatı için başvuruda bulunulmasının istenmesi ve buna göre değerlendirme yapılması gerekirken… mahkemece davanın reddine karar verilmesinde yasal isabet görülmemiştir.”

kararından da görüleceği üzere, davalı Belediyenin anılı Web Tasarım İzmir  işleminin Kanuna aykırı olduğu ortadadır. Kanuna uygun olarak Yerel Mahkemece söz konusu idari işlemin  kısmen iptaline karar verilmiştir.