X

Yazar: 12 Mayıs 2016

İnternet Sitesi İzmir Web

Tarafımızca yapılan feshin haksız fesih olduğu bir an için kabul edilse dahi, bu durumda davacı tarafça belirlenen söz konusu afaki satış taahhüt miktarlarının günümüz koşullarına uyarlanması gerekmekte olup,; İzmir Web Tasarım Şirketlerin davacının bayisi olarak yaptığı tüm satışların , istasyonun bulunduğu civar ve piyasa koşullarına uygun olduğu ortada olup; bu hususta cevap dilekçemizde ve daha önce ki bilirkişi raporunda belirttiğimiz üzere, civar/piyasa araştırması yapılmasına yönelik bir kısım taleplerimizin yerine getirilmeden, dosyanın bilirkişiye gönderilmesinin ve bu husus hiç tartışılmada yapılan hesaplamaların tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Bir daha belirtmek isteriz ki ;Sayın Mahkemenizce Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan, davacı tarafın, dağıtıcı firması olduğu istasyon sayısı ve bu istasyonlara ait yıllık ortalama satış miktarlarının sorulması halinde, İnternet Sitesi sadece davacı tarafından belirlenen satış rakamlarının uygulanabilir olmadığı, satışların düşük olmasının nedeninin davacıdan kaynaklandığı, davacı tarafça reklamın gerektiği gibi yapılmadığı vb. hususları bir kez daha anlaşılacaktır.

 

İzmir Web Tasarım Şirketlere ait ticari defter, kayıt ve belgelerinin İnternet Sitesi  bilirkişi marifetiyle incelenmesi söz konusu olsa idi görülecekti ki,

 

İzmir Web Tasarım Şirket Web İzmir Petrolün, davacının bayisi olduğu 2008-2011 yılları arasındaki satışlarının taahhüt edilen rakamlara uygun yapıldığı; İzmir Web Tasarım Şirketin taraflar arasında münakit sözleşme ve eklerine aykırı davranışı olmadığı; davacı tarafça iddia edildiği şekilde uzlaşma tarihine kadar 426 m3 beyaz ürün satın alındığı şeklindeki iddianın gerçeğe aykırı olduğu ortaya çıkacaktır. Nitekim taraflar arasında münakit 18.10.2010 tarihli uzlaşma tutanağı ile de İzmir Web Tasarım Şirketçe uzlaşma tarihine kadar toplam 10.343 m3 beyaz ürün satın alındığı davacı tarafında kabulündedir.  Bilirkişinin her iki tarafın sözleşme sürelerinin ve taahhüt miktarlarının da değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkacak cezai şart miktarının davacının talep ettiği miktardan çok daha fazla olacağı ve bunun İzmir Web Tasarımlerin aleyhine olacağı tespitine katılmak mümkün değildir. Çünkü İzmir Web Tasarım Web İzmir Petrol ve Web Tasarım İzmir  Petrol tarafından İnternet Sitesi sözleşmeden kaynaklanan  edimler gereği gibi ifa edilmiştir. Ancak davacı tarafça, satın alınan akaryakıt ve petrol ürünleri miktarları üzerinden İzmir Web Tasarım Şirkete ödenmesi taahhüt edilen primler ödenmemiş; münakit sözleşme hükümlerinde ve protokollerde yer almayan, anılı sözleşme ve protokollere aykırı bir takım gerekçelerle, yükümlülükler, taahhütler yerine İnternet Sitesi getirilmemiş, dayanaksız gerekçelerle vadeli akaryakıt ve petrol alımı durdurulmuştur. Bu durumda, taraf arasında münakit bayilik sözleşmesi haklı nedenle feshedilmiştir.  Bu nedenle gerek İzmir Web Tasarım Şirket Web İzmir gerek diğer İzmir Web Tasarım Şirket Web Tasarım İzmir  Petrol’ün davacı firmadan almış olduğu tüm alımların birlikte değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılması gerekmekte olduğu halde; bilirkişi tarafından, salt İzmir Web Tasarım Şirket Web Tasarım İzmir  Petrol tarafından satın alınan İnternet Sitesi akaryakıt miktarının indirilmesi suretiyle  bulunan 2.883.899,47-USD tutarındaki bedelin bu sebeple de kabul edilmesi mümkün değildir. Bilirkişi tarafından bu husus gözetilmeden adeta davacı tarafın dava dilekçesinin tekrarı mahiyetinde sayılabilecek raporuna itibar edilmesi düşünülemez.