X

Yazar: 13 Mayıs 2016

İnternet Sitesi Tasarlatmak

(2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet İnternet Sitesi Tasarlatmak ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.’’ Gereğince şüphelinin cezalandırılması gerekmektedir.

 

Kendisine kat malikleri tarafından ödenen İzmir Web Tasarım aidatları İzmir Web Tasarım giderlerine harcanmak üzere emanet olarak verilmiştir, şüpheli kendisine tevdii edilen bu parayı usulüne uygun olarak harcayıp belgelendirmek zorundadır. Kullanması İnternet Sitesi Tasarlatmak veya mal edinmesinin suç olduğunu bilmesi gereken şüpheli bu parayı harcamış, mal edinmiştir. Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan şüphelinin İnternet Sitesi Tasarlatmak eylemi güveni kötüye kullanma suçunun bütün unsurlarını taşımaktadır. Mal edinme emniyeti suistimal kastı dışında bir nedenle olamayacağından, sanığın TCK. md. 150 de tanımlanan suçu işlediği aşikardır.

 

Sonuç olarak, şüpheli , yukarıda da izah edildiği ve kayıtlarda da görüleceği üzere birçok usulsüzlük yapmış  ve  kendisine haksız kazanç temin etmiştir. KMK Madde 38 gereğince Yönetici, kat maliklerine karşı aynen bir vekil gibi sorumludur. Ancak yönetici olduğu dönemde şüpheli, kat maliklerinin menfaatine aykırı olarak haksız kazanç elde ederek vekil olarak sorumluluğunu yerine getirmemiştir. Web Sitesi Tasarımıİzmir Web Tasarıma ait şüphelinin yönetici olduğu döneme ilişkin olan kayıtların incelenmesi talebimizin haklılığını ortaya koyacaktır. Sanığın eylemine uyan TCK. Md. 150 gereğince cezalandırılması gerekmektedir.

 

 

Hukuki nedenler    : TCK KMK  ve mevzuat hükümleri

 

Deliller                      :Web Sitesi Tasarımıİzmir Web Tasarımına ait defter ve kayıtlar,(Ek-3) 06.10.2009 tarihli  Kat Malikleri Kurulu Kararı (Ek1) 15.02.2015  tarihli Kat Malikleri Kurulu Kararı(Ek-2), tanık ve sair deliller.

 

Sonuç ve İstem                  : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; Şüphelinin eylemine uyan TCK.                 Md. 150 gereğince cezalandırılması için hakkında kamu davası                                          açılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.                                               21.10.2015

 

 

Web Sitesi Tasarımıİzmir Web Tasarımı Adına Yönetici