X

Yazar: 13 Mayıs 2016

İnternet Sitesi Tasarımı Google

Konu      İnternet Sitesi Tasarımı                    : Davaya karşı cevaplarımızın sunulması ile işbu haksız ve mesnetsiz davanın                    reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yükletilmesine                      karar verilmesi talebimizdir.

 

Açıklamalar    İnternet Sitesi Tasarımı                     :

 

 

Davacı tarafın dava dilekçesinde belirttiği hususların tarafımızca kabul edilmesi mümkün değildir. Şöyle ki;

 

Davacı yan, akaryakıt alanında faaliyet gösterdiğini ifade ederek ‘’TERMOPET’’ ibaresini 26.10.2001 tarihinde,  ‘’TERMO’’ ibaresini de 20.10.2014 tarihinde marka olarak tescil ettirdiğini beyan etmiştir. Müvekkilimiz tarafından ‘’TERMOPET A.Ş.’’  ibareli tescilli markanın kullanımının kendilerinin marka hakkına tecavüz, unvanlarına tecavüz ve haksız rekabet teşkil ettiğini  iddia ederek, ihtiyati tedbir talepli işbu davayı ikame etmiştir.

 

  1. Öncelikle davanın görevsizlik nedeniyle reddi gerekir. Dava konusu marka hakkına, unvana  tecavüzün önlenmesi ve haksız rekabetin menni olduğundan uygulanacak hükümler 6762 sayılı TTK’ nın 52. vd.  maddelerinde yer alan haksız rekabet hükümleri ile Borçlar Kanunu hükümleri olup; davanın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülmesini gerektirecek Fikri ve Sınai Haklar Kanununa dayalı bir talep bulunmamaktadır.  Davanın mahiyetine göre Asliye Ticaret Mahkemesi’nin görevli olduğu Yargıtay kararları ile de sabittir.

 

Yargıtay 11.  Hukuk Dairesi’nin 9.10.2006 tarihli ve İnternet Sitesi Tasarımı E.2005/9314, K.2006/9961 sayılı kararında;

 

“Dava, TTK.nun 52 vd. maddeleri gereğince açılmış ticaret ünvanına tecavüzün tespit ve men`i, davalı ticaret ünvanının terkini ile tazminat istemine ilişkindir. Olaya uygulanması gereken kanun hükümlerinin TTK.nun 52 vd. maddelerinde yer alan haksız rekabet hükümleri ile Borçlar Kanunu hükümleri olup, davanın Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde görülmesini gerektirecek 551, 554, 555 ve 556 sayılı KHK`ler veya Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa dayalı bir talep bulunmamaktadır. O halde mahkemece işin esasına girilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekirken HSYK’nın 16.9.2004 tarih ve 396 sayılı kararına atıf yapılarak ve marka ve ticaret unvanının fikri sınai haklar kapsamına dahil olduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı verilmesi doğru görülmemiştir.”  

 

denilmekle de Asliye İnternet Sitesi Tasarımı Ticaret Mahkemesi’nin görevli olduğu açıkça ifade edilmiştir.

 

  1. Müvekkil şirket anılan ticaret unvanını 31.10.2013 tarihinden bu yana İzmir Ticaret Sicil Memurluğu’na tescil ettirmiş ve o tarihten bu yana da kullanmakta olup, bu durum davalı yanca da ilk günden beri bilinmektedir. Hal böyle iken,  yaklaşık iki yıl sonra işbu davanın açılmış olmasının kötüniyetli ve haksız olduğu açıktır. Kaldı ki Müvekkil şirketin ticari unvanı ile davacı şirketin ticari ünvanı incelendiğinde, Müvekkil şirket Anonim Şirket iken davacı şirket Limited Şirkettir. Söz konusu unvanların uzantılarının hiçbir şekilde birbiri ile aynı olmadığı, bu durumda bir karışıklığa yol açmasının İnternet Sitesi Tasarımı mümkün olamayacağı da ortadadır. Bu nedenle marka hakkına, ticaret unvanına tecavüz ve haksız rekabete ilişkin iddiaların kabul edilmesi mümkün değildir.